Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

  • Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. z siedzibą w Gaju (32-031), ul. Myślenicka 7 (dalej: Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o.) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  • W spółce Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Wadowscy sp. z o.o. pod adresem iod@wadowscy.pl
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. sprzedaż i najem samochodów typu kamper, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, umów leasingu itp. a także realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, w tym w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o.
  • Dane osobowe, których administratorem jest Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o., nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.